กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.)

มีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้

1. จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม การจัดสวัสดิการสังคม แผนปฏิบัติราชการของกรม และแผนเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้อง

2. ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณของกรม

3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์

4. ดำเนินการเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์ ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับนโยบาย พันธกรณี อนุสัญญา และความตกลงระหว่างประเทศ

5. จัดทำและพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม

6. พัฒนา และสนับสนุนวิชาการด้านการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคม

7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

 

โครงสร้างภายในกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

1) ฝ่ายบริหารทั่วไป

    - ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานพัสดุ การบริหารงานทั่วไป งานงบประมาณ และงานบุคคล

    - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

2) กลุ่มยุทธศาสตร์

    - จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม การจัดสวัสดิการสังคม

    - จัดทำแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี รวมถึงสนับสนุนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ/แผนเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับกรม

    - บริการทางวิชาการและจัดการความรู้ด้านแผนยุทธศาสตร์

3) กลุ่มแผนงานและงบประมาณ

    - จัดทำแผนปฏิบัติราชการและขับเคลื่อนแผนงานไปสู่การปฏิบัติ

    - จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และปรับเปลี่ยนแผนงบประมาณ

    - บริการทางวิชาการและจัดการความรู้ด้านการจัดทำแผนงานและงานงบประมาณ

    - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

4) กลุ่มงานวิจัยและติดตามประเมินผล

    - ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการและนโยบาย และเผยแพร่ผลการดำเนินงานของกรม

    - พัฒนาและให้บริการทางวิชาการและจัดการความรู้ด้านการวิจัยและประเมินผล

    - ประสานการดำเนินงานระบบงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) ระดับกรม

    - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

5) กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

    - จัดทำและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

    - จัดทำแผนแม่บท แผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของกรม และติดตามและประเมินผล

    - เป็นศูนย์กลางข้อมูลและสารสนเทศของกรม

    - ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการใช้ระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

    - บริการทางวิชาการและจัดการความรู้ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

    - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

6) กลุ่มประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ

    - ประสานการจัดทำ และดำเนินงาน รวมถึงติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับความร่วมมือหรือความช่วยเหลือระหว่างประเทศ

    - ประสานและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับนโยบาย การจัดทำพันธกรณี อนุสัญญา และความตกลงระหว่างประเทศตามภารกิจของ

    - รวบรวมและจัดทำข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ตลอดจนตอบข้อสนเทศการดำเนินงานด้านการต่างประเทศตามภารกิจของกรมฯ และรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน

    - ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ

    - บริการทางวิชาการและจัดการความรู้ด้านการต่างประเทศ

7) ศูนย์ปฏิบัติการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

    - บริหารสถานการณ์สำคัญ และการวางข้อพิจารณา ข้อเสนอแนะให้แก่ผู้บริหาร

    - เฝ้าระวัง ติดตาม และรายงานสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง และการปฏิบัติการข่าวสาร

    - ประสานงานขับเคลื่อนนโยบาย แผนงาน และข้อสั่งการ รวมทั้งติดตามผล

    - เป็นศูนย์รวบรวม ข้อสั่งการ และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง

    - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย