กองส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม (กสป.)

มีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้

1. ประสาน และจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ และแผนงานการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรคเสนอต่อคณะกรรมการด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

2. สนับสนุนให้เกิดการรับฟังความคิดเห็น ให้คำปรึกษา เสนอความเห็นคำแนะนำ หรือแนวทางการแก้ไขเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม

3. จัดทำข้อเสนอในการพัฒนา ปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม ต่อคณะกรรมการด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคมและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

4. สนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กรภาคประชาสังคม และประสานความร่วมมือส่วนราชการหรือองค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความร่วมมือด้านประชาสังคมเป็นทิศทางเดียวกัน

5. จัดทำข้อมูลทะเบียนองค์กรภาคประชาสังคม และกำหนดแนวทางปฏิบัติและคู่มือเพื่อใช้เป็นแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม

6. ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคมและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

7. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย