เอกสารเผยแพร่ (กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร)

ผลการประเมินความพึงพอใจของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

- รายงานผลการใช้แบบสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความผูกพัน และความเชื่อมั่น ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

รายงานผลการใช้แบบสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความผูกพัน และความเชื่อมั่น ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน)

ผลการประเมินความพึงพอใจของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (Organizational Governance : OG)

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (OG) ประจำปีงบประมาณ 2567
สรุปผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (รอบ 12 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (OG) ประจำปีงบประมาณ 2566
- นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (OG) ประจำปีงบประมาณ 2565
- นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (OG) ประจำปีงบประมาณ 2564
- สรุปผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี (รอบ 12 เดือน)


แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP)

- Infographic แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566)

- แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP)  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566)

- แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565)

- แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564)

- แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)


การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- ตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- คู่มือการจัดทำการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- คู่มือการจัดทำการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- ตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- คู่มือการจัดทำการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- คู่มือการจัดทำการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- ตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)
- แผนการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Linkage Center)
- แผนการแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ
- ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาอื่นๆ
- รายงานผลการทบทวนค่าธรรมเนียมในการอนุมัติ อนุญาต ของทางราชการ กรมพัฒนาสังคมเเละสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การประเมินส่วนราชการตาม ม.44
- คู่มือการจัดทำการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ(มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระดับกองกลุ่มหน่วยงาน และบุคคล ปีงบประมาณ 2562
- การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2561
- การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2560
- ตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการฯ ปีงบประมาณ 2561 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
- ผลการพิจารณาคำขอยกเลิกและปรับค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2561
การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐ ในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) และการสมัครเข้ารับรางวัลเลิศรัฐ
- หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562
- หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562
- การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐ ในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ประจำปีงบประมาณ 2561
- รายงานการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- รายงานการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- รายงานการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- รายงานการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โครงการหน่วยงานดีเด่น

โครงการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ (Citizen Feedback) และการยกเลิกสำเนาเอกสาร (Zero Copy) - แนวทางการดำเนินงานมาตรการระยะสั้น ตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)
- ขั้นตอนดำเนินโครงการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ (Citizen Feedback) และการยกเลิกสำเนาเอกสาร (Zero Copy)
- แนวทางการตอบแบบสำรวจความพร้อมเพื่อยกเลิกสำเนาเอกสาร
- ตรวจสอบและบันทึกการเปลี่ยนแปลงกระบวนงานและสถานะการยกเลิสำเนาเอกสาร

การบริหารจัดการความเสี่ยง

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน

- แผนบริหารจัดการความเสี่ยง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน
- แผนบริหารจัดการความเสี่ยง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- แผนบริหารจัดการความเสี่ยง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน
- แผนบริหารจัดการความเสี่ยง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน